ملاقات و معرفی

در این مرحله نیاز مشتری شناخته میشود و با توجه به نیازی که دارد راهنمایی های لازم به او ارائه میشود و در نهایت بهترین محصول پیشنهاد میشود که در نهایت بتوانند بهترین کارایی لازم را از محصول داشته باشند