ایده و کانسپت

بعد از پیشنهاد دادن طرح مد نظر، ایده ها و روش ها برای بهتر اجرا شدن محصول نهایی برای مشتری انجام میشود. که در نهایت با تصمیم و نظر مشتری بررسی میکنیم که ایا این قضیه برای اجرا کردن خوب است یا خیر و در صورت نهایی شدن کار وارد مرحله بعدی میشویم